ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI ELVEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján Jelen Tájékoztatás és Nyilatkozat célja, hogy az Hajnal-Plaszt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13 09 080255, székhely: 2360 Gyál, Magyar u. 6., adószám: 12390140213), mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok érintettjei megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adataik kezeléséről és védelméről. Jelen Tájékoztatás és Nyilatkozatban alkalmazott egyes szavak és kifejezések olyan értelemmel bírnak, ahogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározásra kerültek. Ennek megfelelően: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés Az Adatkezelő kizárólag az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása alapján – például, különösen, de nem kizárólagosan elektronikus levél, vagy postai levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre való feliratkozás, nyereményjátékban való részvétel, stb. – juthat személyes adat birtokába és kezelheti azokat. Az adatkérés során az Adatkezelő közli az adatkezelés célját az érintettel, tájékoztatja őt az adatkezelés mértékéről. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges. Az Adatkezelő a kezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Amennyiben valamely érintett az adott adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkezik, az Adatkezelő az érintett  által megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság, érintett általi visszavonásáig a szolgáltatásának nyújtása céljából (a www.gyalikerteszet.hu elnevezésű weboldal teljes körű használata pl. regisztráció, vásárlás érdekében) kezeli és használhatja fel. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kizárólag abban az esetben adhatóak tovább harmadik személy részére, ha az érintett ehhez előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli. Az Adatkezelő főszabály szerint csak az önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli. Az önkéntes adatszolgáltatáson túl, az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezése/rendekezései alapján és esetekben kezelhet, illetve továbbíthat adatokat. Az Adatkezelő magas színvonalú technikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, továbbá azon belső szabályzatok kialakításával, amelyek szervezési és eljárási oldalról arra hivatottak, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználást. Személyes adat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hozható nyilvánosságra, továbbá az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a tőle telhető legmagasabb védelmet biztosítja és nyújtja a személyes adatok kezelése során és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan. Az Adatkezelő szigorúan bizalmasan kezeli a szerződéses partnereinek személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak és egyidejűleg biztosítsa mind szerződéses partnerei-, mind saját üzleti érdekeit, továbbá eleget tudjon tenni az általa a szerződéses szabadság keretein belül vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek. Személyes adat csak törvényesen szerezhető meg, kezelhető és tárolható. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat. Az érintett kérésére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az érintett kérésére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét, hozzájárulását. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetőleg más jogszabályok rendelkezései, vagy a jelen Tájékoztatásban és Nyilatkozatban írtak ellenére kezeli a személyes adatát/adatait, úgy az Adatkezelőnél tiltakozhat személyes adatának/adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot/adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a székhelyén, a 2360 Gyál, Magyar u. 6. szám alatti címen fogadja. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: + 36 (1) 391-14-00. Fax: + 36 (1) 391-14-10. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu